Villkor för Greenely produktionsavtal

Här kan du hitta avtalsvillkoren för Greenelys produktionsavtal

Greenely Premium AB:s (Greenely) villkor för produktionsavtal

Gäller fr.o.m. 2021-03-30


§1. Samarbete 

Kunden och Greenely skall upplysa varandra om förhållanden som är av betydelse för avtalets fullgörande. Kunden skall under avtalets giltighetstid vara avtalskund hos Greenely gällande elförbrukning till den anslutningspunkt som solcellsanläggningen är kopplad.

§2. Mätnings- och anläggningskrav
Detta Avtal förutsätter att Kunden har ett elnätsavtal kopplat till anläggningen. Produktionen ska mätas separat från Kundens elanvändning och rapporteras av Kundens elnätsföretag timme för timme, på det anläggnings ID som anges i avtalet.

§3. Giltighetstid

Avtalet löper tillsvidare med en kalendermånads uppsägningstid för båda parter.

§4. Kundens åtaganden

Kundens åtagande omfattar leverans av överskottsproduktion av el från solceller.

§5. Ersättning

Kunden skall erhålla ersättning för levererad överskottsel som levererats till Greenely i enlighet med punkt 7 nedan. Kunden skall under avtalsperioden leverera till Greenely all överskottsproduktion av el från sin solcellsanläggning.

Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som anläggningen ligger i. Ersättningen baseras på den volym som inrapporteras till Greenely från Kundens elnätsföretag.

§6. Fakturering

Kunden debiteras skillnaden i kronor mellan använd el och inmatad el varje månad. Om värdet på den inmatade elen överstiger värdet på den använda elen läggs beloppet tillgodo på nästkommande faktura.

Produktionsavtalet har ingen månadskostnad.

§7. Avtalsöverlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan den andre avtalspartens skriftliga medgivande. Greenely har dock rätt att överföra detta avtal till annat bolag inom sin koncern utan skriftligt medgivande från Kunden.

§8. Personuppgifter

Greenely ansvarar för behandlingen av Kundens personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagar som kontrollerar insamling och användning av uppgifter gällande individer (personuppgifter). Kunden har rätt att få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas och tillgång till sina personuppgifter samt en kostnadsfri kopia av dessa. Kunden har även rätt till rättelse, radering, begränsning av sina personuppgifter samt till dataportabilitet (rätt att få ut de personuppgifter som rör Kunden i ett allmänt användbart format för att kunna överföra dessa från Greenely till annan). Greenely kommer att lagra och behandla Kundens personuppgifter under den tid Avtalet löper samt upp till ett (1) år efter Avtalets utgång.

Om Kunden har några frågor eller invändningar angående Greenelys hantering av personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta Greenely via www.greenely.se eller kundservice. Kunden har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, avseende Greenelys hantering av personuppgifter.